BAKIM PARASI İLE İGİLİ MAHKEME KARAR SURETİ

 

 

 

T.C.İZMİR ...       TÜKETİCİ MAHKEMESİ
DAVACI               : ............................
DAVALI                : BALÇOVA JEOTERMAL LTD.ŞTİ.
DAVA                   : MENFİ TESPİT,
DAVA TARİHİ       : 09.08.2002
KARAR TARİHİ    : 25.10.2004
KONUSU             : HAKSIZ ALINAN BAKIM PARASI,
ÖZETLE               : G.DÜŞÜNÜLDÜ,
                             TALEP  : Davacı vekili 09.08.2002 tarihli dilekçesinde,Balçova Termal Şirketinin,abonelik sözleşmesinde de yer almamasına rağmen müvekkilinden 1999 yılından itibaren haksız yere ısınma ücretinin % 10 oraınında 
bakım ücreti alındığını,haksız yere alınan bakım parasının ötelenmesine ve sözleşmenin feshedilmeden aynı şartlarla devam etmesine dair teminat aranmaksızın tedbir kararı veriilmesini ve bakım parası altında talep edilen ödemelerin sözleşmede yer almadığının ve müvekkilinin borçlu olmadığının tepitine karar verilmesini talep etmiştir.
.............
DELİLLER VE GEREKÇE: Dava davalı şirketin abonelik sözleşmelerinde yer almamasına rağmen 1999 yılından itibaren ısınma ücretinin haksız yere % 10'u
oranında bakım ücretialdığını belirterek,sonuç itibarıyla bakım parası altında
talep edilen ödemelerden dolayı davacının borçlu olmadığının tespitine ilişkindir.
    
 .......Mahkememizce toplanan tüm bu  deliller çerçevesinde yapılan değerlendirmeye göre tarafların yapmış olduğu ısınmaya yönelik Balçova 
Termal tesislerinde hizmet veren birim ile ilgigli sözleşme ve koşulları nazara alındığında standart sözleşme olarak değerlendirilen bu sözleşmenin içeriğinde ısınmanın sağlanması işleminde zaten tüm unsurların bulunmuş olması gerektiğidir.Yani tüketiciye ulaştırılan hizmetin sorunsuz ve tüketicinin bu hizmetten beklediği yararları tam olarak sağlıabilecek nitelikte olması gereklidir.
Somut olayda davalı şirketin ısınmahizmetinin sadece sıcak suyun aktarılması değil oluşabilecek teknik ve tesis ile ilgili hata ve arızaları da gidererek ulaştırması gerekir. TEDAŞ'ın elektrik hizmeti sunarken kesinti nedeni ile oluşabilecek  teknik
arızaların bedelini nasıl abonelerden tahsili uygun değilse davalının da ısınmayı sağlıyan hizmeti kullanıcıya sorunsuz ve abonelik süresince ulaştırması esastır.
 Bu nedenle de abonenin bu konuda sözleşmeye ihtirazi kayıt koymaması dolayı
dolayı olarak bakım ücretini kabül ettiği anlamına gelmez,aksi halde bu durumun kabülü davalı yararına hakkın kötüye kullanılmasına yol açar.
Toplanan delillere ve dosya içeriğine göre davacının talebi yerinde olduğundan
sözleşme itibarı ile BAKIM PARASI olarak talep edilen ödemelerin sözleşmede yer almadığı ve davacının bu nedenle borçlu olmadığının tespitine karar verilmiştir.